ความรู้อันยิ่งใหญ่มาจากพื้นฐานที่ถ่อมตน

ผู้รู้มีมาก ผู้ปฎิบัติมีน้อย

ผู้แสดงธรรมมีมาก กว่าผู้เข้าถึงธรรมโดยแท้


Internship Information for Students

 

Varakorn Punyanirun

 

Information

Computer Engineering

SIIT , Thammasat University

 

Kris Likidpongpaisarn

 

Information

Computer Engineering

SIIT , Thammasat University

 

Kanokporn Kittisittho

 

Information

Computer Engineering

SIIT , Thammasat University

 

Peerapol La-ongsiri

 

Information

Computer Engineering

SIIT , Thammasat University

 

Ravinan Panutatpinyo

 

Information

Information Technology

SIIT , Thammasat University

 

Nantipat Muangto

 

Information

Information Technology

SIIT , Thammasat University

 

Sibpakonpas Thongpiam

 

Information

Information Technology

SIIT , Thammasat University

 

Krittiya Pichai

 

Information

Information Technology

SIIT , Thammasat University

 

Pisitrat Phatcharajareekul

 

Information

Computer Engineering

Rangsit University

 

Natthika Saosimma

 

Information

Computer Engineering

Srinakharinwirot University

 

Kritsana yawichai

 

Information

Computer Engineering

Srinakharinwirot University

 

Nattakit Paksawat

 

Information

Computer Engineering

Srinakharinwirot University

 

Supakorn Nasomchai

 

Information

Computer Engineering

Srinakharinwirot University

 

Panusorn Salatem

 

Information

Computer Engineering

Srinakharinwirot University

 

Porthee Yanjaroon

 

Information

Computer Engineering

Thai-Nichi Institute of Technology

 

Thoranin Wongkachonkitti

 

Information

Grade 9

Thai-Chinese International School

 

Siraphob Prakanta

 

Information

Grade 9

Thai-Chinese International School

 

Peerawat Thampramual

 

Information

Grade 9

Thai-Chinese International School

 

Chanin Summart

 

Information

Information Technology

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 

Pattarapol Chanyam

 

Information

Information Technology

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

 

Sorasit Kadu

 

Information

Telecommunications Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

 

Phoomrapee Tantinantawat

 

Information

Telecommunications Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

 

Chanon Petkhong

 

Information

Telecommunications Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

 

Tanawat Tarunawongsanon

 

Information

Telecommunications Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

 

Waris Ninkaesorn

 

Information

Telecommunications Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

 

Kompakorn Nitiaphaitham

 

Information

Telecommunications Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

มกราคม 2563

มกราคม 2562

กรกฎาคม 2561 - ตุลาคม 2561

มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561

   กรกฎาคม 2560 - พฤจิกายน 2560

   กุมภาพันธ์ 2560 - พฤษภาคม 2560

   สิงหาคม 2559 - ธันวาคม 2559

   มิถุนายน 2559 - สิงหาคม 2559

  มกราคม 2559 - เมษายน 2559

  มิถุนายน 2558 - กรกฏาคม 2558

   กรกฎาคม 2557 - กันยายน 2557

  เมษายน 2557 - มิถุนายน 2557

  ธันวาคม 2556 - มีนาคม 2557

  มิถุนายน 2556 - กันยายน 2556

  เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2556

  พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2556

  มิถุนายน 2555 - กันยายน 2555


others

 

Picture Gallely

 


Year 2555

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

• นายคุณากร งามศิริ

• นายอัครวุฒิ จาละ

การศึกษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

• นางสาวกรกนก พรรณรัก

• นางสาวภาริศา จิตรประเสริฐศรี

• นายชัชวินท์ ชินบุตร

• นายณัฏฐ์ อภิสิริรัสมิ์

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ นนทบุรี (Rajamangala University of Technology Phra Suvarnabhumi ) คณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

• นาย โรจน์ศักดิ์ ชมภู

• นาย ทวีชัย ศรีวิมล

 

Year 2554

กาũ#3619;ศึกษสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

• นายนภสินธุ์ เบญญาดิลก

• นาย อธิพันธ์ ตั้งศรีอนุกุล

การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาววิชญา พาลีชีพ

การศึกษมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

• นายพิสิษฐ์ สุวัณณุสส์

• นางสาว โศภิตา เขตอํานวย

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

• นายธาดา เทพกรณ์

• นายธนัท หนูเอียด

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• นางสาวจิราวรรณ ผันดอน

• นางสาว สุนันทา กันเจียก

 

Year 2553

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ (Rajamangala University of Technology Phra Nakhorn North Bangkok Campus) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

• นายธนภัทร ไชยสวัสดิ์

• นายเศรษฐกาล โปร่งนุช

• นายปฐวี สิงห์วารินไทย

การศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Inter (Thammasat University) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร

• นายธีรภัทร อนันตพันธุ์พงศ์

• นายพชร พุทธวรรณไชย

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

• นางสาวขนิษฐา ภัสสรานนท์

• นายธนพล เด็ดดวง

การศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

• นายคทิน อุรารักษ์

• นางสาวพานิกา สังขโย

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ( Rajamangala University of Technology Phra Suvarnabhumi ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

• นางสาวอาภาพร อ้นประดิษฐ์

 

Year 2552

การศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

• นายพฤกษสิทธิ์ อ่อนจิตร

• นายปรีชา แก้วภู

• นายฐานุพงศ์ ศิระโพธิวงศ์

• นายกุลธร มงคลประพฤติ

การศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Pathumwan Institute of Technology) คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

• นายภูวดล ชูชีวะไพศาล

 


Copyright @2020 brownien_lab.cattelecom.com All Rights Reserved